pexels photo 256468

Centrum poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

      oznamujeme Vám, že v rámci transformácie poradenského systému v rozorte školstva, na základe Potvrdenia MŠVVaŠ SR č. 2022/13899:7-A2101 bolo s účinnosťou od 1. januára 2023 konštituované

 Centrum poradenstva a prevencie, Jozefa Vuruma č. 2 949 01 Nitra,

 ktoré je priamym pokračovateľom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre.

 

Centrum poradenstva a prevencie – CPP – Nitra:

  • CPP Nitra naďalej sídli na ulici Jozefa Vuruma č. 2, Nitra
  • v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) CPP poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérneho rozvoja
  • v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 Z. z. CPP Nitra poskytuje odborné činnosti vo vzťahu ku klientele detí a žiakov od narodenia do ukončenia sústavnej príprava na povolanie, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v okrese Nitra a ich zákonných zástupcov
  • CPP zároveň vykonáva odbornú činnosť – metodického a supervízneho charakteru – pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení okresu Nitra

 

Centrum poradenstva a prevencie Nitra – kontakty:

                     riaditel@cppnitra.sk

      Zároveň oznamujeme, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2023ú5493:3-A2101 zo dňa 1.2.2023, ktorým bolo elokované pracovisko CPP Nitra so sídlom Moravská 512 Vráble zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, Centrum poradenstva a prevencie Nitra s účinnosťou od 15. marca 2023 

 obnovilo prevádzku elokovaného pracoviska CPP Nitra so sídlom Moravská 512 Vráble.

 

Elokované pracovisko CPP Nitra so sídlom Moravská 512 Vráble – kontakty:

                      

 

Ďakujeme za dôveru,

 

Mgr. Mária Pauličková

riaditeľka CPP

 

 Dávame Vám do pozornosti aktuálne informácie ohľadne siete zariadení poradenstva a prevencie v SR od 1.1.2023 tu

 

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.