pexels photo 256468

Čo ponúkame

 • psychologickú a špeciálnopedagogickú diagnostiku, poradenstvo, terapiu a reedukáciu
 • depistážne vyšetrenia
 • starostlivosť o deti a žiakov s intelektovým nadaním
 • starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • spoluprácu pri výbere žiakov do jazykových tried, do tried osemročných gymnázií a športových škôl
 • poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania žiakov ZŠ, SŠ
 • kariérové poradenstvo
 • pomoc pri riešení výkonového zlyhania a znížení študijnej motivácie žiakov
 • prevenciu a pomoc pri eliminácii nežiadúcich foriem správania
 • pomoc pri zvládaní adaptačných problémov
 • podporu osobnostného rozvoja, sebapoznávanie
 • diagnostiku sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch
 • krízové intervencie
 • metodické vedenie a supervízie preventívnych programov Cesta, Vieme,  že..,  Harmonizácia detskej osobnosti
 • metodické vedenie školských podporných tímov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl
 • programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov
 • rozvíjajúce a stimulačné programy
 • rovesnícke (peer) programy
 • sociálno-psychologické výcviky

priloženom ponukovom liste predkladáme našu ponuku skupinových aktivít pre deti a žiakov materských, základných a stredných škôl.

V prípade záujmu o realizáciu niektorého programu na Vašej škole, kontaktujte nás, prosím, elektronickou formou na adrese riaditel@cppnitra.sk. V korešpondencii s personálnymi možnosťami nášho zariadenia radi vyhovieme Vašim požiadavkám.

 

 • Programy, vzdelávania, ktorých poskytovateľom je CPP Nitra - § 69 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z.: 

Názov programu, vzdelávania

Druh vzdelávania

     Rok

Adaptačné vzdelávanie – začínajúci špeciálny pedagóg

Adaptačné vzdelávanie

2023-2024

Adaptačné vzdelávanie – začínajúci špeciálny pedagóg

Adaptačné vzdelávanie

2019-2020

 

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Aktualizačné vzdelávanie

     2020

Povinné predprimárne vzdelávanie - legislatívne vymedzenie, aplikačný rámec

Aktualizačné vzdelávanie

     2021

Typológia introverzie a extroverzie v práci s detským klientom

Aktualizačné vzdelávanie

     2022

Transformácia poradenského systému v kontexte inklúzie

Aktualizačné vzdelávanie

     2022

Aktuálne legislatívne prostredie Podporné opatrenia              Štandardy odborných činností

Aktualizačné vzdelávanie

     2023

 

Hodnotenie vzdelávania -  Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

 

 

 

19%

81%

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

 

 

 

24%

76%

Program splnil to, čo bolo sľúbené.

 

 

 

14%

86%

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.

 

 

 

5%

95%

Lektor bol veľmi dobre pripravený.

 

 

 

 

100%

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.

 

 

5%

33%

62%

Mali sme k dispozícii podporné materiály.

 

 

5%

10%

85%

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej odbornej praxi.

 

 

 

38%

62%

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej odbornej praxe.

 

 

 

38%

62%

Škála: 5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím,

            2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím


 Hodnotenie adaptačného vzdelávania - dňa 2.9.2020 bolo adaptačné vzdelávanie úspešne ukončené. 

 

Hodnotenie vzdelávania -  Povinné predprimárne vzdelávanie - legislatívne vymedzenie, aplikačný rámec

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

       

100%

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

       

100%

Program splnil to, čo bolo sľúbené.

       

100%

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.

       

100%

Lektor bol veľmi dobre pripravený.

       

100%

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.

5%

 

10%

10%

75%

Mali sme k dispozícii podporné materiály.

     

5%

95%

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej odbornej praxi.

     

5%

95%

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej odbornej praxe.

     

10%

90%

Škála: 5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím,

            2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím

 

Hodnotenie vzdelávania - Typológia introverzie a extroverzie v práci s detským klientom

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

     5%  25%

70%

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

       5%

95%

Program splnil to, čo bolo sľúbené.

       15%

85%

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.

  5%   5%  30%

60%

Lektor bol veľmi dobre pripravený.

       10%

90%

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.

 

5%

 

30%

65%

Mali sme k dispozícii podporné materiály.

     5%

30%

65%

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej odbornej praxi.

 5%    

40%

55%

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej odbornej praxe.

 5%    5%

55%

35%

Škála: 5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím,

            2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím

 

Hodnotenie vzdelávania - Transformácia poradenského systému v kontexte inklúzie

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

       5%

95%

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

       15%

85%

Program splnil to, čo bolo sľúbené.

       5%

95%

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.

       15%

85%

Lektor bol veľmi dobre pripravený.

       5%

95%

Mali sme k dispozícii podporné materiály.

     

 

100%

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej odbornej praxi.

     

5%

95%

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej odbornej praxe.

     15%

20%

65%

Škála: 5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím,

            2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím

 

Hodnotenie vzdelávania - Aktuálne legislatívne prostredie; Podporné opatrenia; Štandardy odborných činností

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

       5%

95%

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

       14%

86%

Program splnil to, čo bolo sľúbené.

       

100%

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.

       9%

91%

Lektor bol veľmi dobre pripravený.

       

100%

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.

 

 

5% 

33%

62%

Mali sme k dispozícii podporné materiály.

     

 

100%

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej odbornej praxi.

     

 

100%

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej odbornej praxe.

     

5%

95%

Škála: 5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím,

            2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.