pexels photo 256468

História

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Nitre je priamym pokračovateľom Pedagogicko-psychologickej poradne, Levická ul. 40, Nitra a Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne, Štefánikova tr. 69, Nitra.

PPP na Levickej ul. 40 bola založená v roku 1969 a poskytovala odborné služby pre klientelu detí predškolského veku a žiakov ZŠ okresu Nitra.

KPPP na Štefánikovej tr. 69 bola založená v roku 1998 a poskytovala odborné služby pre klientelu študentov SŠ Nitrianskeho kraja.

 CPPPaP v súčasnej podobe vzniklo 1. januára 2006 pod názvom Krajská pedagogicko psychologická poradňa zlúčením uvedených subjektov. Novovzniknutá poradňa naďalej sídlila v pôvodných priestoroch jednotlivých pracovísk a v plnom rozsahu zabezpečovala starostlivosť o klientelu oboch pôvodných poradní.   

V období rokov 2006 - 2008 prišlo k viacerým zmenám v organizačnom zabezpečení i vlastnej činnosti zariadenia. Tieto v prevažnej miere vyplývajú z ustanovení Koncepcie pedagogicko - psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe (schválená uznesením vlády SR č. 283 dňa 21.3.2007) a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcich vykonávacích predpisov.

Aktuálny stav je nasledovný:

  • s účinnosťou od 1.9.2008 sa v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenil pôvodný názov zariadenia (Krajská pedagogicko - psychologická poradňa) na Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP.
  • CPPPaP v Nitre sídli na ulici Jozefa Vuruma číslo 2, Nitra. Má zriadené jedno alokované pracovisko so sídlom v Poliklinike Vráble, Moravská 512.
  • CPPPaP v Nitre poskytuje odborné služby prioritne pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie, t.j. detí predškolského veku, žiakov ZŠ a SŠ okresu Nitra.
  • Zároveň poskytuje služby poradenského, metodického a konzultačného charakteru pre zákonných zástupcov klientov a pedagogických zamestnancov škôl.
  • CPPPaP v Nitre zabezpečuje metodické vedenie a supervíznu činnosť vo vzťahu k Centrám pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Nitrianskom kraji.
pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.