pexels photo 256468

História

     Centrum poradenstva a prevencie (CPP) Nitra je priamym pokračovateľom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Nitre, ktoré svojou činnosťou nadviazalo na už pevne ukotvenú bázu vybudovanú Pedagogicko-psychologickou poradňou (PPP) Levická ul. 40, Nitra a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou (KPPP) Štefániková trieda 69, Nitra.

      PPP na Levickej ul. 40 bola založená v roku 1969 a poskytovala odborné služby pre klientelu detí predškolského veku a žiakov ZŠ okresu Nitra.

      KPPP na Štefánikovej triede 69 bola založená v roku 1998 a poskytovala odborné služby pre klientelu študentov SŠ Nitrianskeho kraja.

      CPPPaP v Nitre vzniklo 1. januára 2006 pod názvom Krajská pedagogicko-psychologická poradňa zlúčením uvedených subjektov ako prvé CPPPaP v SR konštituované v zmysle Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, schválenej uznesením vlády SR č. 283 dňa 21.3.2007.

     Novovzniknutá poradňa naďalej sídlila v pôvodných priestoroch jednotlivých pracovísk a v plnom rozsahu zabezpečovala odbornú starostlivosť o klientelu oboch pôvodných poradní.

      V októbri 2007 bolo CPPPaP v Nitre (resp. KPPP) rozhodnutím zriaďovateľa poverené metodickým vedením jednotlivých CPPPaP (resp. PPP) v Nitrianskom kraji, čo korešpondovalo s ustanovením § 130, ods. 10 školského zákona.

      V októbri 2007 sa KPPP presťahovala zo Štefánikovej triedy 69, Nitra na Lomnickú ul. 44, Nitra.

      Následne – vo februári 2008 – sa rozhodnutím MŠ SR č. SD-2007-22378/45272-1:917/PPP zmenil názov i adresa Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne, Štefánikova tr. 69, Nitra na Pedagogicko-psychologická poradňa, Lomnická ul. 44, Nitra.

      V súlade s § 161, ods. 20 školského zákona sa s účinnosťou od 1.9.2008 zmenil názov Pedagogicko-psychologická poradňa na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

      V roku 2010 sa vďaka spolupráci a podpore zriaďovateľa CPPPaP a Mesta Nitra úspešne zavŕšila dlhá a náročná etapa riešenia priestorového zabezpečenia CPPPaP v Nitre. V marci 2010 sa zariadenie presťahovalo do nových priestorov na ul. Jozefa Vuruma č. 2, ktoré vytvárali optimálne podmienky pre jeho činnosť.

      CPPPaP v Nitre malo zriadené jedno elokované pracovisko so sídlom v Poliklinike Vráble, Moravská 512, Vráble.

      CPPPaP v Nitre poskytovalo odborné činnosti prioritne pre klientelu detí a žiakov od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie, t. j. detí predškolského veku, žiakov ZŠ a SŠ okresu Nitra.

     Zároveň poskytovalo činnosti poradenského metodického a konzultačného charakteru pre zákonných zástupcov klientov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl okresu Nitra.

     V kontexte procesu transformácie poradenského systému v rezorte školstva sa na základe Potvrdenia MŠVVaŠ SR č.2022/13899:7-A2101 CPPPaP v Nitre s účinnosťou od 1. januára 2023 transformovalo na Centrum poradenstva a prevencie Nitra.

     Zároveň na základe ustanovenia zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) dňom 

  1. decembra 2022 zaniklo elokované pracovisko CPPPaP Moravská 512, Vráble.

Aktuálny stav:

  • CPP Nitra naďalej sídli na ulici Jozefa Vuruma č.2, Nitra
  • v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) CPP poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérneho rozvoja
  • v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 Z. z. CPP Nitra poskytuje odborné činnosti vo vzťahu ku klientele detí a žiakov od narodenia do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie a ich zákonných zástupcov, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v okrese Nitra
  • CPP zároveň vykonáva odbornú činnosť – metodického a supervízneho charakteru – pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení okresu Nitra
  • CPP Nitra opakovane zriadilo elokované pracovisko so sídlom v Poliklinike Vráble, Moravská 512, Vráble – činnosť obnovená s účinnosťou od 15. marca 2023
  • na základe poverenia zriaďovateľa riaditeľka CPP Nitra zabezpečuje metodické usmerňovanie centier poradenstva a prevencie v Nitrianskom kraji.
pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.