pexels photo 256468

Vieme, že...

Program Vieme, že... vznikol na podklade holandského projektu pod názvom „Program informovania“. Pre Policajný zbor SR ho na slovenské podmienky v roku 2004 prispôsobil odborný tím pod vedením prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc.

Predná strana učebného textu.

Vieme, že... je programom boja proti zlu, násiliu, závislostiam, rasizmu  a neproduktívnemu spôsobu života – ako hovorí podnázov doplnkového učebného a tréningového textu. Špecifikom programu je jeho zameranie na prevenciu kriminálneho správania detí  a mládeže a na spoluprácu škôl s policajným zborom. Program je určený pre siedmakov až deviatakov  základných škôl, pre žiakov prvého a druhého ročníka stredných škôl, pre prvákov až siedmakov gymnázií s osemročným štúdiom. Je zameraný na skupinovú aj individuálnu prácu so žiakmi pod vedením lektora. Program realizujú lektori na vyučovacích hodinách etickej výchovy, občianskej náuky, náboženstva a triednických hodinách ako i  vo voľnom čase žiakov.

V súčasnej dobe je program rozpracovaný do 18-tich lekcií, ktoré zahŕňajú nasledovné tematické okruhy :

 • problémy v správaní
 • problémy drog a závislostí
 • problémy rasizmu a intolerancie
 • problémy protispoločenského a kriminálneho správania
 • problémy riadenia emócií, citov a riešenia konfliktov

Obsah programu tvorí:

DOPLNKOVÝUČEBNÝ  A TRÉNINGOVÝ TEXT   PRE  ŽIAKOV

 • 4 lekcie sú venované problémom v správaní detí a mládeže
 • 3 lekcie sú venované problémom protidrogovej výchove
 • 4 lekcie sú venované rasizmu, xenofóbii, multikultúrnej výchove
 • 5 lekcie sú venované protikriminálnemu správaniu  spolupráci školy s políciou
 • 2 lekcie sú zamerané na problémy riadenia emócií, citov a riešenia konfliktov

Každá lekcia ako samostatná jednotka obsahuje:

 • informácie, vysvetľujúci  text, úlohy na riešenie, samostatné aktivity účastníkov, poznámky na zamyslenie, usudzovanie, hodnotenie, sebaposudzovanie, zhrnutie najdôležitejších myšlienok.
 • V METODICKEJ PRÍRUČKE PRE LEKTOROV sú uvedené podrobné pokyny pre prácu v jednotlivých lekciách s uvedením možných variácií a úprav pre vekovo mladších i najstarších žiakov. Obsahuje aj výpisky z trestného zákona pri posudzovaní priestupkov a trestných činov detí a mladistvých.
 • VSTUPNÉA VÝSTUPNÉ TESTY  NA  SLEDOVANIE  ÚČINOSTI  PROGRAMU
 • skúšky vedomostí z prebraných tém
 • postojové škály posudzovania vzťahu k drogám, rasizmu a pod.
 • sebaposudzovacie  dotazníky

Predpokladáme, že  vyplnenie testov  na  začiatku  práce  so  žiakmi a na  jej konci ukážu, v  ktorej oblasti  zmenili absolventi programu svoje postoje, ako si obohatili  poznanie z danej problematiky.


31. 3. 2008

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.